Passend onderwijs

Een van de meest zichtbare ontwikkelingen in het onderwijs is de invoering van het Passend onderwijs per 1 augustus 2014. De bedoeling van Passend onderwijs is dat alle leerlingen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Deze invulling van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals bij kinderen met leer- en/of gedragsproblemen.

Met Passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

• alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen;
• een kind naar een reguliere school gaat als dat kan;
• een kind naar het speciaal (basis) onderwijs gaat als intensievere begeleiding nodig is;
• scholen de mogelijkheden bieden voor ondersteuning op maat;
• de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
• kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten.

Voor alle scholen is met de komst van Passend onderwijs de zorgplicht ingegaan.  IJsselgraaf heeft als missie ‘passie voor onderwijs dat past’. Wij willen alle kinderen bij voorkeur dichtbij huis een passende onderwijsplek bieden.

Voor IJsselgraaf zijn de scholen ondergebracht bij twee samenwerkingsverbanden, te weten Samenwerkingsverband Doetinchem en Samenwerkingsverband IJssel-Berkel te Zutphen. IJsselgraaf heeft een ondersteuningsteam met o.a. drie orthopedagogen en twee ambulant begeleiders, die extra ondersteuning op de scholen bieden waar dit nodig is. Daarnaast wordt er in de volle breedte gebruik gemaakt van specifieke expertise, die aanwezig is binnen de scholengroep.

Talentontwikkeling

Er is op alle scholen aandacht en ruimte voor talentontwikkeling in de breedste zin van het woord. Hiervoor geeft het model voor de brede ontwikkeling een duidelijk beeld (zie afbeelding).

Binnen de school is er diversiteit in de manier waarop onderwijs aangeboden wordt om tegemoet te komen aan alle leerstijlen van kinderen. Het aanbod sluit aan bij de behoeften en talenten van de kinderen en de wensen van de ouders.

Onze ambitie voor cognitief getalenteerde kinderen is hetzelfde als voor alle andere kinderen binnen ons onderwijs. We willen ook voor deze kinderen een passend onderwijsaanbod genereren zodat zij hun potentieel optimaal kunnen ontwikkelen. Daarbij is het noodzakelijk dat ze worden gezien en begrepen door de leerkracht en de andere kinderen in de klas.

 

Naast een gedifferentieerd en uitdagend aanbod, willen we veel aandacht geven aan de onderstaande 4 leerdoelen;

  • Ontwikkelen van een goed zelfbeeld (leren om te leven)
  • Aangaan van opdrachten vanuit het ‘diepe denken’ (leren om te denken)
  • Ontwikkelen van een groeimindset (leren om te leren)
  • Oefenen van de executieve functies (leren om te leren)

Taalklas

Taalklassen zijn bestemd voor leerlingen in het basisonderwijs die te kampen hebben met taalachterstand. Het doel is om die leerlingen gedurende een schooljaar zodanig bij te spijkeren dat zij daarna in staat zijn om het onderwijs op hun eigen niveau te vervolgen.

Zij krijgen gedurende dat schooljaar intensief taalonderwijs. O.a. OBS Het Noorderlicht, OBS Horizon en OBS Hagen hebben taalklassen.

Bedankt voor je sollicitatie. 

Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding per e-mail. Kijk ook in je SPAM-folder.

Vergeet niet om ook je CV te uploaden.