Lid Raad van Toezicht

Bestuurstichting IJsselgraaf – SpelenderWijs zoekt een

lid Raad van Toezicht

Bestuurlijk profiel Bestuurstichting IJsselgraaf-Spelenderwijs

De Bestuurstichting IJsselgraaf-SpelenderWijs is het overkoepelende bestuursorgaan van Stichting IJsselgraaf Scholengroep (PO) en Stichting SpelenderWijs Kinderopvang (0-12 jaar). Beide stichtingen bieden al vele jaren openbaar basisonderwijs resp. kinderopvang aan in de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Doesburg. De bestuurstichting draagt bij aan onze ambitie tot vorming van kindcentra, waarbinnen medewerkers van onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken aan een doorgaande ontwikkellijn van kinderen van 0-12 jaar.

Hierbij is “ruimte om te groeien” belangrijk.

De bestuurstichting kent als bestuursorganen een eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht, bestaande uit 5 leden. De bestuurder ontwikkelt – samen met directeuren, manager kinderopvang en staf – het beleid en zorgt voor de uitvoering hiervan. De Raad van Toezicht van de bestuurstichting houdt toezicht op een goede balans tussen de uitvoering van het beleid en het maatschappelijke belang van goed onderwijs/kinderopvang. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Gemeenteraden van Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem.

Stichting IJsselgraaf heeft 15 openbare basisscholen met zo’n 2700 leerlingen.
IJsselgraaf heeft als grote onderwijsorganisatie een gunstige uitgangspositie met een grote diversiteit aan scholen, een compact bestuursbureau, een gezonde financiële basis en een hoge mate van beleidsvrijheid op schoolniveau.

Stichting SpelenderWijs biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang aan op 10 locaties. Alle locaties zijn gevestigd binnen scholen van IJsselgraaf. De 40 medewerkers van Spelenderwijs werken met hun ruim 300 collega’s uit het onderwijs samen aan een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0-12 jaar, binnen eenzelfde veilige, vertrouwde omgeving van kindcentra.

Profielschets lid Raad van Toezicht

Wij zoeken een lid met een bestuurlijk profiel  
Startdatum 1 april 2024

Profiel

Onze nieuwe collega:

 • Heeft ruime ervaring in bestuur en/of politiek en binding met de regio;
 • Kennis van overheidsbeleid en/of lokaal beleid;
 • Kennis van bestuurlijke zaken/governance;
 • Is op de hoogte van relevante ontwikkelingen op politiek/bestuurlijk niveau in de regio; 
 • Heeft een voorwaartse blik over wat nodig is om de strategische doelen te realiseren;
 • Heeft het vermogen om met een constructieve, toegankelijke en verbindende houding bij te dragen aan een goede samenwerking met de bestuurder, het Gemeenschappelijke Overleg Orgaan en andere partijen binnen en buiten de organisatie;
 • Heeft een academisch denkniveau door opleiding of werkervaring;
 • Heeft (brede) maatschappelijke en bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving;
 • Is onafhankelijk, integer en verantwoordelijk;
 • Houdt een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Is vaardig in het samenwerken in een team;
 • Heeft oog voor maatschappelijke, onderwijskundige ontwikkelingen en voor ontwikkelingen op gebied van kinderopvang en vastgoed en kan deze duiden in relatie tot de stichting;
 • Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan organisaties in het onderwijs en kinderopvang stellen;
 • Heeft een relevant netwerk;
 • Heeft een betaalde functie in het maatschappelijk verkeer en is voldoende beschikbaar voor het uitoefenen van deze functie.

Inrichting Raad van Toezicht Bestuurstichting

Taken Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van IJsselgraaf-Spelenderwijs ziet erop toe dat het beleid van het College van Bestuur dienend is aan de doelstelling en de grondslag van de bestuurstichting. Daartoe behoort in ieder geval de ontwikkeling van kindcentra.

De Raad gedraagt zich volgens de Code Goed Toezicht (PO/KOV) en bewaakt dat de bestuurder handelt volgens de Codes Goed Bestuur (PO/KOV).

De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met gevraagd en ongevraagd advies terzijde en stimuleert en ondersteunt de bestuurder bij maatschappelijke en bestuurlijke netwerkvorming. De Raad houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de kinderopvang, inclusief een gezonde en professionele cultuur en bedrijfsvoering. Hierbij beperkt de Raad zich tot de hoofdlijnen van het beleid. De Raad legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden in een openbaar jaarverslag. Verder vervult de Raad van Toezicht naar de bestuurder de werkgeversrol.

Samenstelling en karakterisering Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht van de bestuurstichting bestaat uit vijf leden en functioneert als een collegiaal orgaan: er worden collectief besluiten genomen waarop leden zowel collectief als individueel aanspreekbaar zijn. Dit betekent dat:

 • Er binnen de Raad van Toezicht sprake is van transparantie, vertrouwen en een eerlijke en open communicatie;
 • Leden van de Raad moeten kunnen samenwerken;
 • De Raad als eenheid naar buiten treedt;
 • Ieder lid van de RvT zich onafhankelijk en kritisch kan opstellen, ook als hij/zij op basis van enige voordracht is benoemd;
 • Leden van de Raad hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggenspraak.

Bijeenkomsten

De Raad kent een vergaderfrequentie van ongeveer 7x per jaar. Daarnaast maken leden van de Raad deel uit van tenminste één van de commissies (Audit, Werkgever, Onderwijs & Kinderopvang) die circa 3 keer per jaar vergaderen en bezoeken zij ieder jaar een aantal locaties. Minimaal twee keer per jaar heeft de Raad overleg met het Gemeenschappelijke Overleg Orgaan. Ook vindt er overleg met directeuren plaats en neemt de Raad deel aan interne bijeenkomsten. De functie van lid vergt gemiddeld een dagdeel per week.

Zittingstermijn

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een zittingsperiode van ten hoogste vier jaren en zijn na afloop van een zittingsperiode herbenoembaar voor nogmaals een periode van maximaal vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een passende vergoeding.

Onverenigbaarheid met andere functies

Niet benoembaar als lid van de Raad van Toezicht van IJsselgraaf-Spelenderwijs zijn:

 • Personen die in de nabije regio de functie van bestuurder vervullen bij een organisatie in de sectoren Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Kinderopvang;
 • Personen die werknemer of opdrachtnemer van IJsselgraaf en/of Spelenderwijs zijn;
 • Huidige leden van de gemeenteraden, colleges en werknemers van gemeente Doetinchem, Doesburg of Bronckhorst;
 • Leden van het GMO, van een oudercommissie of personeelsvertegenwoordiging van Spelenderwijs en van een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad van IJsselgraaf;
 • Daarnaast personen die een zodanige andere functie vervullen dat lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting, dan wel tot ongewenste vermenging van belangen, dan wel strijdigheid met de codes Goed Bestuur en Goed Toezicht PO en KOV.
Honorering

Leden van de Raad van Toezicht krijgen een vergoeding die past binnen de normen van VTOI-NVTK.

Procedure

Wij ontvangen uw motivatie brief en curriculum vitae graag uiterlijk 11 januari 2024. U kunt dit mailen naar sharondriessen@ijsselgraaf.nl.

De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdag 24 januari 2024. Daarna volgt een tweede gespreksronde op vrijdag 9 februari 2024.

Mocht u nog vragen hebben over de functie kunt u contact opnemen met Jaap Blok, Voorzitter Raad van Toezicht, 06 – 22217053.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar www.ijsselgraaf.nl en www.kinderopvangspelenderwijs.nl.

IJsselgraaf 150 WebP

Scholengroep IJsselgraaf
Keppelseweg 56
6999 Hummelo

Andere vacatures:

Canadaschool 150 WebP
Intern Begeleider (0,6 fte)
Wis en Wierig 150 WebP
Leerkracht groep 3 of 4
IJsselgraaf 150 WebP
Lid Raad van Toezicht
IJsselpool 150 WebP
Invaller IJsselpool

Bedankt voor je sollicitatie. 

Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding per e-mail. Kijk ook in je SPAM-folder.

Vergeet niet om ook je CV te uploaden.